Kategori: DIY

DIY EASTER BUNNY AND CHICKEN

DIY EASTER BUNNY AND CHICKENMAKE CUTE EASTER FELTIES WITH YOUR CHILDREN – COMES WITH A PRINTABLE TEMPLATE

Photo: Hege Espeland Lygre

PUBLISHED IN A NORWEGIAN MAGAZINE

In 2016 I designed these easter felties for a Norwegian magazine called «Foreldre & Barn» (meaning «Parents & Children»). Every year since then I’ve always remembered them after Easter has already passed, but finally I managed to got them out prior to Easter.

Maybe they can become a fun project for you and your kids this Easter? 🙂


To help you make these cute easter bunnies and chickens I made you a free template which makes it easy for you to cut out the different parts. Eyes, nose and other decor is then glued on, before you sew the body together. A fun easter activity for children and adults to do together.

The assembling of the body can be done on a sewing machine by an adult, or it can be sewed together by hand with back stitch or blanket stitch (scroll down for illustrations on how to sew the different stitches).
Older children can do this on their own, and it doesn’t matter if the stitches are a bit wobbly, cause these felt figures look charming either way. Both the cutting and sewing are also good exercises for developing the childrens fine movements, and with a little bit of help from an adult this project is suitable for children from the age of 4 and up.


YOU’LL NEED:
• Felt
• Scissors
• Sewing needle
• Sewing thread
Pins
• Glue
Stuffing / Polyester filling
Greeseproof paper
• Marker

INSTRUCTIONS:
1. Print out the template on paper size A3 (297×420 mm) and cut out the parts or transfer them to a greeseproof paper.

2. Fasten the cut out templates with pins on the felt and use the scissors to cut around them (you can also draw around the template straight onto the felt, but remember then to not use the sides with the marker lines as the front). The body is cut out in 2 parts, front and back.

3. Fasten arms, legs, wings, ears etc. with some glue on one part of the body, then they will more easily stay in place when you sew the parts together.

4. Put the other part of the body on top and fasten with pins (look at photo below).

5. Sew around the whole body with back stitch or blanket stitch (or any stitch of your choosing). You can also use a sewing machine, but either way remember to leave a small opening to make room to stuff it with filling.

6. Stuff the body with filling and sew together the little opening from the previous step.

7. Attach eyes, nose and other decorations with glue.


TIPS!
• Decorate the felties with beads, buttons, lace etc.
• If you don’t have black felt for the eyes you can draw them directly onto the felt with a black marker.
• Fasten a thread from the top of the head and hang them in the window or hang several together in a garland.
• Use only one part of the body and glue it onto a piece of paper or cardboard and turn it into a nice picture, or maybe an easter postcard that you can send to someone you love.

TEMPLATES IN SIZE A3 – CLICK ON THE PICTURES TO OPEN UP THE PDF

(The instructions on the template is in Norwegian but it’s the same as described in this post).


YOU CAN TRY ONE OF THESE STITCHES TO HANDSEW THE BODY TOGETHER (back stitch on the left and blanket stitch on the right)HAPPY EASTER!LAG SØT PÅSKEPYNT SAMMEN MED BARNA

LAG SØT PÅSKEPYNT SAMMEN MED BARNAENKLE PÅSKEKYLLINGER OG PÅSKEHARER I FILT – MED MAL SOM DU KAN PRINTE UT

Foto: Hege Espeland Lygre

PUBLISERT I «FORELDRE & BARN«

I 2016 designet jeg disse påskekyllingene og påskeharene for det norske magasinet, «Foreldre & Barn«. Siden den gang har jeg hvert år husket på dem etter at påsken er over, så endelig klarte jeg å få dem ut før påsken er her.

Kanskje de kan bli et gøy påskeprosjekt for deg og barna dine? 🙂


For å hjelpe deg med å lage denne søte påskepynten har jeg laget en mal som gjør at du enkelt kan klippe ut de forskjellige delene. Øyne, nese og annen dekor limes deretter på, før du syr sammen kroppen. En morsom påskeaktivitet som barn og voksne kan gjøre sammen.

Sammensyingen av kroppen kan gjøres på maskin av en voksen, eller den kan sys sammen for hånd med attersting/stikksøm eller langettsting/tungesting/knapphullsting (se hvordan du syr disse stingene lenger nede på siden).
Større barn klarer dette fint selv, og det er jo ikke så veldig nøye om sømmen ikke blir helt jevn for disse figurene blir sjarmerende uansett. Både utklipping og sying er fine øvelser for utvikling av barnas finmotorikk, og med bittelitt hjelp i fra en voksen passer dette fint for barn fra 4 år og oppover.


DETTE TRENGER DU:
• Filt
• Saks
• Synål
• Tråd
• Knappenåler
• Lim
• Vatt
• Matpapir
• Tusj

SLIK GJØR DU:
1. Print ut malen på A3-papir og klipp ut delene eller overfør dem til matpapir (du finner malene lenger ned på siden).

2. Fest de forskjellige delene på filt med knappenåler og klipp rundt malen (her kan du eventuelt tegne rundt malen først, la da sidene med tusjstrekene være baksiden). Kroppen klippes ut i 2 deler, front og bakstykke.

3. Fest armer, bein, vinger, ører o.l. på den ene delen av kroppen med litt lim, da holder de seg lettere på plass når du skal sy sammen delene.

4. Legg den andre delen av kroppen på toppen og fest med knappenåler (se bilde under).

5. Sy rundt hele kroppen med f.eks. attersting eller langettsting (se hvordan du syr disse stingene lenger nede på siden). Du kan også bruke symaskin til denne delen av arbeidet, men husk at du uansett må la det være igjen en liten åpning så du får plass til å stappe inn fyllvatt.

6. Fyll kroppen med vatt og sy deretter igjen åpningen fra forrige punkt.

7. Lim på øyne, nese og annen pynt.


TIPS!
• Pynt figurene med perler, knapper, blonder o.l
• Hvis du ikke har sort filt til øynene kan du tegne oppå filten med sort tusj.
• Tre i en tråd i toppen på figuren og heng den opp i vinduet eller heng flere sammen til en girlander.
• Bruk bare den ene delen av kroppen og lim alt sammen på et papir eller kartong, slik at du får et fint bilde eller dere kan lage påskekort og sende til noen dere er glad i.

MAL / SJABLONGER I STØRRELSE A3 – TRYKK PÅ BILDENE FOR Å ÅPNE PDF


FORSLAG TIL STING DU KAN BRUKE TIL Å SY SAMMEN KROPPEN FOR HÅND:GOD PÅSKE!DIY – Teddybear from old jeans /// Redesign – Bamse av gamle dongeribukser

DIY – Teddybear from old jeans /// Redesign – Bamse av gamle dongeribukser

 I love DIY and redesign, and this is what came out of some old pair of jeans /// Jeg elsker redesign og dette er hva som kom ut av noen gamle dongeribukser!


A couple of years ago I made an assignment for the 8th grade students in the design- and redesign class I was teaching, where each student got one pair of jeans, and they were told to make these into something else. They had to use as much of the fabric as possible, but they were allowed to bring in other fabrics and materials as well, and they could make more than one item.

After giving each student their pair of jeans I was left with two pairs, and I figured I would make something as an inspiration, to show the students that the jeans could be transformed into something else than the typical bag, mini skirt or pair of shorts. I had just become an aunt so I was in quite the baby mood, and the choice fell on a teddybear. I wanted to keep within less than half of the time frame that the students were given on the assignment, it wouldn´t be fair otherwise since I have a lot more experience, and ended up using 1/3 of the time frame. This project is not for beginners and was just an inspiration, but some of the students would´ve been able to pull it off with my help.

///

For et par år siden var jeg lærer i valgfaget Design og Redesign på 8. trinn, og da lagde jeg en oppgave til dem der de fikk utdelt hver sin dongeribukse som de så skulle gjøre om til noe nytt. De måtte bruke så mye av buksen som mulig, men de kunne også bruke annet stoff og materialer, og de kunne lage mer enn et produkt om det var ønskelig.

Etter at alle elevene hadde fått utdelt hver sin dongeribukse var det to bukser til overs. Jeg fant ut at jeg ville lage noe som inspirasjon, for å vise elevene at dongeribuksen kunne bli til noe annet enn den typiske vesken, miniskjørtet eller shortsen. Jeg hadde akkurat blitt tante, så jeg var i babymodus, og valget falt på en bamse. Jeg ville holde meg under halvparten av tidsrammen som elevene hadde fått på oppgaven, fordi det ellers ikke ville bli rettferdig, siden jeg har mye mer erfaring. Jeg endte opp med å bruke 1/3 av tiden som elevene hadde på seg. Dette prosjektet er ikke for nybegynnere, og var bare ment som inspirasjon, men et par av elevene mine var så flinke at de fint hadde klart det med litt hjelp.

IMG_20150114_192041

I used half of each pair of the leftover jeans since they were in two different shades. I downloaded a lovely pattern from the internet, cut out the pieces and sewed everything together. I used 3 old buttons for the eyes and nose, and the stuffing is some old and ugly curtains cut into pieces. This made the teddybear quite heavy, so I ended up filling the upper half with regular stuffing.

///

Jeg brukte halvparten av hver av de to dongeribuksene som var til overs, siden de var i to forskjellige nyanser. Jeg lastet ned et mønster fra nettet, klippet ut delene og sydde alt sammen. Jeg brukte 3 gamle knapper til øyne og nese, og fyllet er noen gamle og stygge gardiner som jeg klippet i biter. Dette gjorde at bamsen ble veldig tung, så jeg endte opp med å fylle øverste halvdel med vanlig vatt.

IMG_20150114_191949

So this is one way to reuse a pair or two of old jeans. Have you redesigned something from old materials? I´d love to see it! 🙂

You can find the pattern here!

///

Så dette er en måte å skape nytt liv i noen gamle dongeribukser. Har du redesignet noe av gamle materialer? Fortell meg gjerne om det! 🙂

Mønster til bamsen finner du her!


 

Make your own CHRISTMAS CARDS /// Lag dine egne JULEKORT

Make your own CHRISTMAS CARDS /// Lag dine egne JULEKORT

 I made a template for some easy Christmas cards. All you have to do is print, cut and glue. Easy as that! /// Jeg har laget en mal for noen enkle julekort. Alt du trenger å gjøre er å printe, klippe og lime. Lett som bare det! 


DESIGN AND TEMPLATE/MAL: HEGE ESPELAND LYGRE


What you´ll need:

 • Paper in various colors/patterns
 • Scalpel/Knife/Scissors
 • Glue

PRINT OUT THE TEMPLATE: For those who want it I´ve made a template that you can download and print out on your computer (you´ll find it at the bottom of the post). I recommend printing it on a heavy paper because it´s easier to handle.

After downloading and printing the template you just cut out the shapes, draw them on to different types of paper and have fun with the glue stick.

///

Dette trenger du:

 • Papir i ulike farger/mønster
 • Kniv/Saks
 • Lim

PRINT UT MAL: For dem som ønsker det har jeg laget en mal som kan lastes ned og printes ut (du finner den nederst i innlegget). Jeg anbefaler å printe ut på et litt tykt papir ettersom det er lettere å bruke som sjablong.

Når du har printet ut malen er det bare å skjære eller klippe ut formene, tegne dem av på ulike typer papir, og slå seg løs med limstiften. 

julekort_1_hegeespelandlygre julekort_4_hegeespelandlygre

julekort_3_hegeespelandlygrejulekort_2_hegeespelandlygre


julekort_7_hegeespelandlygre

You can also make variations with paint.

What you´ll need: 

 • Paper (I used watercolor paper)
 • Paint (I used watercolors and acrylics)
 • Brushes
 • Knife/Scalpel/Scissors
 • Glue
 • Black ink pen

///

Du kan også variere med maling.

Dette trenger du:

 • Papir (jeg har brukt akvarellpapir)
 • Maling (jeg har brukt akvarell- og akrylmaling)
 • Pensel
 • Kniv/Saks
 • Lim
 • Sort tusj

julekort_5_hegeespelandlygre julekort_6_hegeespelandlygre

– On the card to the left the shapes are painted, cut out and glued on to black cardboard
– On the card to the right I painted everything on the same paper. The shapes are painted in a copper acrylic, then I marked the shapes with a black ink pen. When painting the background color I left out a white border around the Christmas tree, and then I cut out the entire card and glued it on to white cardboard.

///

– På kortet til venstre er formene malt, klippet ut og limt på sort kartong.
– På kortet til høyre er alt laget på samme ark. Formene er malt i en kobberfarge, deretter markerte jeg alt med en sort tusj. Bakgrunnsfargen malte jeg slik at det ble en hvit kant rundt juletreet, og deretter klippet jeg ut hele kortet og limte det på hvit kartong.


Use your imagination! You can use paper, paint, glitter, fabric, lace, ribbons… have fun with it!

You can download the template here!

///

Det er bare fantasien som setter grenser! Du kan bruke papir, maling, glitter, stoff, bånd… slå deg løs!

Malen kan du laste ned her!


DIY – Lyslenke av papir

DIY – Lyslenke av papir

Lag denne kule lyslenken av papir! Den er veldig enkel å lage og også dekorativ!


Dette trenger du:

 • Hvitt papir
 • Saks
 • Lyslenke – Det er veldig viktig at du bruker LED-lys slik at papiret ikke blir varmt og tar fyr!

Følg instruksjonene i videoen nederst i innlegget, lag så mange som du trenger og når du er ferdig putter du lysene inn i det samme hullet som du blåser i (du skjønner hva jeg mener etter å ha sett videoen).

Lyslenke av papir - Hege Espeland LygreLyslenke av papir - Hege Espeland Lygre


DIY – Paper light chain

DIY – Paper light chain

 Make this cool paper light chain. It´s very easy to make and also decorative! 


What you´ll need:

 • White paper
 • Scissors
 • Light chain – It´s very important that you only use LED lights! Regular lights can get too warm and set the paper on fire

Follow the instructions in the video at the bottom of the post, make as many as you need and insert the lights into the wholes that you blow air into (you´ll understand what I mean after watching the video).

Lyslenke av papir - Hege Espeland LygreLyslenke av papir - Hege Espeland Lygre